Makina Mühendisliği Lisans Programı

Genel Bilgiler

Makina Fakültesi, 1974 yılından beri dört yıllık makina mühendisliği lisans programını sunmaktadır. Programda 1997 yılında yapılan önemli bir değişiklikle toplam kredi sayısı 153.5’ e düşürülmüş ve ders kredilerinin yüzde 30’ unun İngilizce olarak alınması zorunlu kılınmıştır. Makina Mühendisliği Programı mezunu bir mühendis, başlıca ve genel nitelikler yanında aşağıdaki temel özelliklere sahip olacaktır.

 • Mekanik parçalar, sistemler ve süreçler konusunda tasarım ve yönetim becerileri,
 • Isıl sistemler ve süreçler konusunda tasarım ve yönetim becerileri,
 • Makina mühendisliğinin teknik sorunlarını çözebilmek için analitik beceri.

Eğitim amaçları ve program çıktıları, sanayi temsilcileri, danışma kurulu üyeleri, mezunları ve öğretim elemanları tarafından yapılmış, tüm öneriler ve ABET kriterleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Makina Mühendisliği Programına her yıl yaklaşık 230 öğrenci alınmakta olup, 2010/2011 akademik yılından başlayarak, bu öğrencilerden 30’u tümüyle İngilizce eğitim programını izleyeceklerdir.

Programda verilen dersler, temel matematik ve mühendislik altyapısı üzerine, ısı-akışkan, konstrüksiyon, otomasyon ve kontrol disiplinlerini kapsayacak biçimde tasarlanmıştır. Öğrenciler eğitimlerinin dördüncü yılında enerji, tesisat, otomotiv, sistem dinamiği-kontrol, konstrüksiyon-imalat kollarından birini seçebilmektedirler. Programda sekiz dönem için 153.5 kredi saat sağlanması gerekmektedir. Programın toplam kredileri içinde, temel bilimler kredilerin oranı %25, temel mühendislik kredilerinin %29.2 ve mühendislik tasarımı kredilerinin %26.3’dur. Programın yaklaşık %19.5’i genel eğitim, sosyal ve beşeri bilimler derslerinden oluşturulmuştur. Programın seçmeli / zorunlu ders kredilerinin oranı yaklaşık %27’ dir. Toplam kredilerin %30’u İngilizce olarak verilen derslerle oluşturulmuştur.

Makina Mühendisliği Programı 97 öğretim üyesi ve 39 araştırma görevlisi tarafından yürütülmektedir ve şu anda programa toplam 1554 lisans öğrencisi kayıtlı bulunmaktadır.

Program Hedefleri

 • Mekanik ve ısıl süreç, bileşen ve sistemleri tasarlayabilen ve bunlar arasında gerekli bütünleşmeyi sağlayabilen,
 • Bilim insanları ve mühendisler arasında mesleki işbirliğini geliştirerek bulundukları ortamda liderlik rolü üstlenebilen,
 • Üretim, tasarım ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunan kuruluşların rekabet koşullarına olumlu katkılarda bulunabilen,
 • Sanayi kuruluşlarında, araştırma kuruluşlarında veya akademik kurumlarda başarılı bir kariyer için bilgiye ulaşabilen ve mesleki açıdan gelişme gösterebilen,
 • Topluma mesleki açıdan, etik değerlerin ve küresel koşulların farkında olarak katkıda bulunabilen,

Makina Mühendislerini yetiştirmektir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen ve temel mühendislik bilgilerini makina mühendisliği uygulamalarında kullanabilme becerisi,
 2. Deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları kullanabilme becerisi,
 3. Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi,
 4. Çok disiplinli takımlarda çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisi,
 5. Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi,
 6. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği,
 7. Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi,
 8. Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği,
 9. Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği,
 10. Makina mühendisliğinin güncel ve çağdaş konularına ilişkin bilgi sahibi olma özelliği,
 11. Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi,
 12. Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından birinde (konstrüksiyon-imalat, sistem-kontrol, enerji, otomotiv, tesisat) daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi.

Program Kriterleri (ABET)

Aşağıdaki kriterler, makina ve benzer isimli tüm mühendislik programları için geçerlidir.

 • Ders Programı : Program; mezunlara, mühendislik prensiplerini, temel bilimleri ve matematiği, fiziksel sistemlerin ve bileşenlerinin modellenmesinde, analizinde, tasarımında ve üretiminde kullanabilme yeteneği ve profesyonel olarak ısıl ve mekanik alanda çalışma becerisi kazanmasını sağlamalıdır.
 • Öğretim Üyeleri: Program; üst düzey mesleki programlardan sorumlu öğretim üyelerinin kendi uzmanlık alanlarında sürekliliği sağlamasını gerçekleştirmelidir.

Program Paydaşları

Paydaşlar programın kurulmasında ve  eğitim hedeflerinin  geliştirilmesinde  önemli  rol oynamaktadır. Dört ana paydaş (öğretim üyeleri, mezunlar, sanayi ve öğrenci) birlikte program hedefleri ve çıktılarını incelemek ve  değişiklikler için tavsiyelerde bulunmak üzere birara gelirler.  Bölüm bunları göz önünde bulundurarak akademik  eşdeğerleri  ile karşılaştırma yaparak rekabetçi konumunu geliştirmek için yapması gerekenleri daha gerçekçi bir biçimde çıkarabilir.  İmalat mühendisliği lisans programının önemli paydaşları:

Öğrenciler: Öğrenciler bir eğitim sürecinin beş ana paydaşından birini oluşturur. İTÜ de doğrudan liseden gelen öğrenci profilinin, lisansüstü bir öğrenciye dönüşümünü gerçekleştirmek için uygun bir öğrenim süreci geliştirilmiştir. Öğrenciler programa  değerli bilgiler sağlayabilir ve bulundukları programı iyileştirici önerilerde bulunabilirler. Seçilmiş "Sınıf Temsilcileri" aynı zamanda  "Üniversite Öğrenci Temsilcileri Kurulu"nun üyesidirler.  Birinci sınıftan itibaren her sınıf  bir temsilci seçer.  Bu temsilciler sırayla bir "Fakülte Öğrenci Temsilcisi (FÖT) seçerler.  (FÖT) Fakültenin İdari  ve  Akademik kurullarındaki  öğrenci sorunlarıyla ilgili tartışmalara  katılır. (FÖT)  ayrıca Üniversitenin  "Öğrenci Temsilcileri Kurulu" üyesidir.

Öğretim Üyeleri: İTÜ Makina Mühendisliği Bölümünde, yaklaşık 86 tam zamanlı öğretim üyesi vardır.  Öğretim üyelerinin verdikleri her ders için okutulması gereken ders içeriğini ortaya koymak (öğrenme çıktıları) ve bunları belirli araçlarla gerçekleştirmek (laboratuar, sınıf faaliyetleri, vb) ve son olarak ne kadar iyi öğrenme gerçekleştirildiğinin değerlendirilmesi (ödev, sınavlar, anketler, vb.) gibi görevleri  yerine getirme  sorumluluğu  vardır. Ayrıca  öğretim üyelerinin öğrenmeyi geliştirmenin değişik yolları olup olmadığını anlamak için programın periyodik olarak gözden geçirme gibi daha geniş sorumlulukları da vardır.

Mezunlar: Mezunlar bir eğitim sürecinin beş ana paydaşından biridir. Mezunlarımız programa kendi katılımları sırasında biriktirmiş oldukları beceri ve tutumları  istihdam edildikleri  işleri sırasında uygularlar. Bir anlamda bu çalışmaları için mezunların ne denli iyi eğitim süreci  ile hazırlanmış olduğu, programın geliştirilmesi için önemli bir bileşenidir.  Mezunlara yılda en az bir kez yapılan anket çalışması yoluyla görüşleri alınır.

Sanayi / İşverenler: Sanayi eğitim sürecinin diğer temel paydaşlardan biridir. Sanayi mezunlarımızın istihdam etmesi dolayısıyla onların kalitesi hakkında değerli bilgilere sahiptir. Sanayi anketleri mezunlarımızdan beklentilerini periyodik sorgulama araçlarından birini oluşturmaktadır.  Bu bilgiler, Bölüm için çok değerli olup, İmalat Mühendisliği Programının hedefleri  ve çıktılarını gözden geçirme ve revize etmek için büyük yardım sağlar.

Fakülte Danışma Kurulu: Sanayi aynı zamanda  1993 yılında kurulan Danışma Kurulu  (DK) tarafından temsil edilmektedir. Bu grup, sanayiden seçkin insanlar, mezunlar, Makine Mühendisliği Fakültesi eski dekanları,  Türkiye’den seçilen çeşitli üniversitelerin makine mühendisliği programlarının akademik liderleri arasından gelen 30 bireyden oluşur.  Danışma Kurulu yılda bir toplanır.

Diğer paydaşları arasında,

 • Hükümet
 • Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)
 • Üniversite ve Fakülte Yönetimi
 • Ulusal ve Uluslararası Mühendislik Dernekleri
 • Aday öğrenciler ve aileleri
 • Enstitüler
 • Akreditasyon Kurulları

bulunmaktadır.