İmalat Mühendisliği Lisans Programı

Genel Bilgiler

Makina Fakültesi, mühendislerin daha geniş kapsamlı bir eğitime gereksinimlerinin giderek artması karşısında, Makine Mühendisliği Bölümü altında "İmalat Mühendisliği" adıyla yeni bir lisans programını sunmaktadır. İmalat Mühendisliği Programı mezunu bir mühendis, başlıca ve genel nitelikler yanında aşağıdaki temel özelliklere sahip olacaktır.

 • İmalat sistemleri ve yöntemlerinin tasarım ve yönetim becerileri,
 • Malzeme bilimi ve İmal usulleri bilgisi,
 • İmalat mühendisliğinin teknik sorunları çözebilmek için analitik beceri.

Eğitim amaçları ve program çıktıları, sanayi temsilcileri, danışma kurulu üyeleri, mezunları ve öğretim elemanları tarafından yapılmış  tüm tavsiye ve öneriler ve ABET kriterleri  dikkate alınarak belirlenmiştir. İmalat Mühendisliği Programına ilk öğrenci kabulu 2003/2004 akademik yılı güz döneminde 25 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.

Programda verilecek dersler, temel mekanik altyapı üzerine, imalat yöntemleri, otomasyon,  kontrol ve yönetim disiplinlerini kapsayacak şekilde inşa edilmiştir. Programın ilk uygulaması sırasında, sekiz dönem için 154 kredi saat sağlanması gerekiyordu. Programın toplam kredilerine, temel bilimler kredilerin oranı % 23, temel mühendislik kredilerinin % 20 ve mühendislik tasarımı kredilerinin % 39’dur. Programın yaklaşık % 18’i genel eğitim, sosyal ve beşeri bilimler derslerinden oluşturulmuştur. Programın seçmeli / zorunlu ders  kredileri oranı yaklaşık % 27 ve toplam kredilerin yaklaşık % 31’i İngilizce olarak verilen derslerle  oluşturulmuştur.

İmalat Mühendisliği Programı 14 öğretim üyesi, 1 yarı zamanlı öğretim üyesi, 6 araştırma görevlisi tarafından yürütülen programa toplam 286 lisans öğrencisi şu anda kayıtlı bulunmaktadır. Makine Mühendisliği Bölümündeki farklı öğretim elemanları da mühendislik mekanik ve temel bilimler derslerinde İmalat Mühendisliği Programı’nın uygulanmasına destek vermektedirler.

Program Hedefleri

 • Malzeme dönüşümlerini, imalat yöntemlerini, imalat sistemlerini tasarlayabilen ve bunlar arasında gerekli bütünleşmeyi sağlayabilen,
 • Bilim insanları ve mühendisler arasında mesleki işbirliğini geliştirerek bulundukları ortamda liderlik rolü üstlenebilen,
 • Üretim faaliyetlerinde bulunan kuruluşların rekabet koşullarına olumlu katkılarda bulunabilen,
 • Sanayi kuruluşlarında, araştırma kuruluşlarında veya akademik kurumlarda başarılı bir kariyer için bilgiye ulaşabilen ve mesleki açıdan gelişme gösterebilen,
 • Topluma mesleki açıdan, etik değerlerin ve küresel koşulların farkında olarak katkıda bulunabilen,

İmalat Mühendislerini yetiştirmektir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgisini imalat mühendisliği problemlerini çözmede kullanabilme becerisi
 2. Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama ve modern araç, gereç ve teçhizatı kullanabilme becerisi
 3. Bir makinayı, parçasını veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
 4. Çok disiplinli takımlarda çalışabilme ve/veya liderlik yapma becerisi
 5. İmalat Mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 6. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma
 7. Türkçe ve İngilizce etkin yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi
 8. İmalat mühendisliğinin ulusal ve küresel boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olma ve yorum yapabilme becerisi
 9. Hayat boyu (Sürekli) eğitimin önemini kavrama ve uygulayabilme becerisi
 10. İmalat mühendisliğinin güncel ve çağdaş konularına ilişkin bilgi sahibi olma
 11. Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve çağdaş bilgi erişim olanaklarını kullanabilme becerisi

Program Kriterleri (ABET)

Bu program ölçütleri kendi adlarında "imalat" ve benzeri nitelemeler bulunan mühendislik programlarına uygulanabilir.

Ders Programı: Program,  mezunlarının şu konularda yeterli bilgi ve beceriye  sahip olduklarını göstermelidir:

 1. Malzeme ve imal usulleri: imalat yöntemlerinin uygulanması sırasında değişen ve etkilenen malzeme özellikleri ve davranışını anlamak,
 2. Süreç, montaj ve üretim mühendisliği: imalat için ürünlerin, ekipman, takım, ve çevrenin  tasarımını anlamak,
 3. Rekabetçi İmalat: üretim planlama, strateji ve kontrol ile rekabet avantajının yaratılmasını anlamak,
 4. Üretim sistemleri tasarımı: istatistik, analitik yöntemler, simülasyon ve bilgi teknolojileri kullanarak, imalat işlemlerinin analiz, sentez ve kontrolünü anlamak ve
 5. Laboratuvar deneyimi: mezunlar bir imalat laboratuvarında imalat süreç değişkenlerini ölçme ve süreç hakkında teknik çıkarımlar yapabilme yeteneğine sahip olmalıdır.

Öğretim Üyeleri: Program, ders veren öğretim üyelerinin İmalat Mühendisliği pratiğinde önemli konuları yansıtabildiğini göstermelidir.

Program Paydaşları

Paydaşlar programın kurulmasında ve  eğitim hedeflerinin  geliştirilmesinde  önemli  rol oynamaktadır. Dört ana paydaş (öğretim üyeleri, mezunlar, sanayi ve öğrenci) birlikte program hedefleri ve çıktılarını incelemek ve  değişiklikler için tavsiyelerde bulunmak üzere bir araya gelirler.  Bölüm bunları göz önünde bulundurarak akademik  eşdeğerleri  ile karşılaştırma yaparak rekabetçi konumunu geliştirmek için yapması gerekenleri daha gerçekçi bir biçimde çıkarabilir.  İmalat mühendisliği lisans programının önemli paydaşları:

Öğrenciler: Öğrenciler bir eğitim sürecinin beş ana paydaşından birini oluşturur. İTÜ de doğrudan liseden gelen öğrenci profilinin, lisansüstü bir öğrenciye dönüşümünü gerçekleştirmek için uygun bir öğrenim süreci geliştirilmiştir. Öğrenciler programa  değerli bilgiler sağlayabilir ve bulundukları programı iyileştirici önerilerde bulunabilirler ( İTÜ İmalat Mühendisliği Kulübü ). Seçilmiş "Sınıf Temsilcileri" aynı zamanda  "Üniversite Öğrenci Temsilcileri Kurulu"nun üyesidirler.  Birinci sınıftan itibaren her sınıf  bir temsilci seçer.  Bu temsilciler sırayla bir "Fakülte Öğrenci Temsilcisi (FÖT) seçerler.  (FÖT) Fakültenin İdari  ve  Akademik kurullarındaki  öğrenci sorunlarıyla ilgili tartışmalara  katılır. (FÖT)  ayrıca Üniversitenin  "Öğrenci Temsilcileri Kurulu" üyesidir.

Öğretim Üyeleri: İTÜ Makina Mühendisliği Bölümünde, yaklaşık 86 tam zamanlı öğretim üyesi vardır.  Öğretim üyelerinin verdikleri her ders için okutulması gereken ders içeriğini ortaya koymak (öğrenme çıktıları) ve bunları belirli araçlarla gerçekleştirmek (laboratuvar, sınıf faaliyetleri, vb) ve son olarak ne kadar iyi öğrenme gerçekleştirildiğinin değerlendirilmesi (ödev, sınavlar, anketler, vb.) gibi görevleri  yerine getirme  sorumluluğu  vardır. Ayrıca  öğretim üyelerinin öğrenmeyi geliştirmenin değişik yolları olup olmadığını anlamak için programın periyodik olarak gözden geçirme gibi daha geniş sorumlulukları  da vardır.

Mezunlar: Mezunlar bir eğitim sürecinin beş ana paydaşından biridir. Mezunlarımız programa kendi katılımları sırasında biriktirmiş oldukları beceri ve tutumları  istihdam edildikleri  işleri sırasında uygularlar. Bir anlamda bu çalışmaları için mezunların ne denli iyi eğitim süreci  ile hazırlanmış olduğu, programın geliştirilmesi için önemli bir bileşenidir.  Mezunlara yılda en az bir kez yapılan anket çalışması yoluyla görüşleri alınır.

Sanayi / İşverenler: Sanayi eğitim sürecinin diğer temel paydaşlardan biridir. Sanayi mezunlarımızın istihdam etmesi dolayısıyla onların kalitesi hakkında değerli bilgilere sahiptir. Sanayi anketleri mezunlarımızdan beklentilerini periyodik sorgulama araçlarından birini oluşturmaktadır.  Bu bilgiler, Bölüm için çok değerli olup, İmalat Mühendisliği Programının hedefleri  ve çıktılarını gözden geçirme ve revize etmek için büyük yardım sağlar.

Danışma Kurulu: Sanayi aynı zamanda  1993 yılında kurulan Danışma Kurulu  (DK) tarafından temsil edilmektedir. Bu grup, sanayiden seçkin insanlar, mezunlar, Makine Mühendisliği Fakültesi eski dekanları,  Türkiye’den seçilen çeşitli üniversitelerin makine mühendisliği programlarının akademik liderleri arasından gelen 30 bireyden oluşur.  Danışma Kurulu yılda bir toplanır.

Diğer paydaşları arasında,

 • Hükümet
 • Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)
 • Üniversite ve Fakülte Yönetimi
 • Ulusal ve Uluslararası Mühendislik Dernekleri
 • Aday öğrenciler ve aileleri
 • Enstitüler
 • Akreditasyon Kurulları

bulunmaktadır.